Lokale toepassing en dienstverlening

lokale toepassing wz wijzer

Responsive website voor uw werkgebied

Op www.woonzorgwijzer.info vindt u een overzicht van het groeiende aantal organisaties dat gebruik maakt van de WoonZorgwijzer. Ook voor u bestaat de mogelijkheid WoonZorgwijzer via een online responsive website beschikbaar te krijgen. In deze flyer kunt u lezen hoe dit zijn werk gaat.

Aanvullende modules

De gegevens uit de WoonZorgwijzer krijgen nog meer betekenis in combinatie met lokale gegevens (over het aanbod en gebruik). Zo is het interessant om kaartlagen met de spreiding van WMO-maatwerkarrangementen (het gebruik) te leggen naast kaartlagen uit de WoonZorgwijzer (de behoefte). Dat soort analyses kunt u zelf doen, maar wij kunnen er ook bij helpen.

Het is mogelijk om kaartlagen met lokale data (tegen een meerprijs) aan de site toe te voegen. Een voorbeeld daarvan is de WoonZorgwijzer van Noord-Holland, waarin naast kaartlagen uit de Monitor Plancapaciteit ook een kaartlaag is opgenomen met de geschiktheid van de woningvoorraad. In de Hoekse Waard is de WoonZorgwijzer geïntegreerd in een volwaardige Atlas wonen en zorg. De Hoekse Waard is samen met Zuid-Holland ook een voorbeeld van hoe de site kan worden voorzien van uw eigen logo en kleurstelling. Recentelijk is in Zuid-Kennemerland en IJmond de monitor 'wonen en zorg op de kaart' gelanceerd. Deze monitor bevat naast de WoonZorgwijzer veel aanvullende informatie, waaronder een weergave van de nieuwe prognose van provincie Noord-Holland op een zeer laag geografisch schaalniveau. Daarbij is gebruik gemaakt van het micro-prognosemodel van In.Fact.

Een van de doelstellingen van de WoonZorgwijzer is het bevorderen van de samenwerking op lokaal niveau. Om deze reden zijn alle websites in principe openbaar. Wij kunnen u ook adviseren over de opzet van een ‘mapgallery’ specifiek gericht op uw organisatie, waarbij de mogelijkheid bestaat informatie op te nemen die alleen voor uw medewerkers toegankelijk is. 

Databewerking

In aanvulling op bovenstaande bieden wij de volgende diensten aan:

 • Databewerking/-koppeling. Wij hebben veel ervaring met het bewerken van lokale databestanden, zoals die uit de wmo-registraties, de woonruimteverdelingsbestanden, de vhe-bestanden van corporaties en het voorzieningenaanbod.
 • Datalevering/-advisering. Een aantal bronnen hebben wij zelf ter beschikking, zoals een eigen maatstaf voor de (on)geschiktheid van woningen, demografische prognoses op een laag schaalniveau en de Leefbaarometer. Voor andere bronnen (zoals het handelsregister) geldt dat wij kunnen adviseren over hoe deze het beste kunnen worden aangeboord.

Inhoudelijke analyse

Data verzamelen en weergeven is uiteraard geen doel op zich. Wij zijn zeer gedreven in inhoudelijke geografische analyses. In recente onderzoeken hebben we gebruik makend van de WoonZorgwijzer onder andere op de volgende thema’s analyses verricht:

 • Uitstroom beschermd wonen en maatschappelijke opvang;
 • Verhuisgedrag in relatie tot de aanwezigheid van voorzieningen;
 • De mate van zelf- en samenredzaamheid van buurten en kernen;
 • De mate waarin op informele netwerken kan worden geleund;
 • Op welke terreinen/ in welke gebieden volstaat een stedelijk vangnet en waar is een lokaal specifiek arrangement gewenst;
 • Langer zelfstandig wonen (onderzoek met PBL)
 • Evaluatie woonservicegebieden (onderzoek met PBL en RUG)

Procesbegeleiding en de vertaalslag naar beleid

Uiteindelijk gaat het ons niet om de innovaties en het doen van onderzoek, maar het tot stand brengen van veranderingen in de maatschappij. Daarvoor is het van groot belang dat de informatie uit de WoonZorgwijzer op een juiste wijze wordt toegepast in bestaande beleidstrajecten. Op dit vlak werken we op dit moment samen met:

 • RIGO op het vlak van wonen. Samen zorgen we ervoor dat de WoonZorgwijzer rendeert in beleidstrajecten richting woon- en omgevingsvisies, prestatieafspraken en strategisch voorraadbeleid.
 • DSP-groep op het vlak van beleid rondom kwetsbare groepen en het sociaal domein. Door gebruik te maken van de WoonZorgwijzer kan de DSP-groep u nog beter ondersteunen bij de beleidsvorming van langer zelfstandig wonen en beschermd wonen/maatschappelijke opvang. En bij de inzet op preventie en vroegsignalering door wijkteams.

Ook andere advies- en onderzoeksbureaus nodigen we graag uit om (samen met ons) met de WoonZorgwijzer aan de slag te gaan.